مشخصات بازیکن
?hoe :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Kazakhstan(KZ) :کشور / منطقه
178.91.166.153 :آیپی
STEAM_1:1:66254550 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
blyat :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۲:۳۲:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۲:۳۲:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن