مشخصات بازیکن
Hi Babe :D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.215.180.232 :آیپی
STEAM_1:1:453202091 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۴۴:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۷:۴۴:۲۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن