مشخصات بازیکن
Mohamad | Team X7 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.197.246 :آیپی
STEAM_1:1:432143218 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۲:۳۱:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۲:۳۱:۰۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن