مشخصات بازیکن
HOOMAN | Team X7 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.238.202.69 :آیپی
STEAM_1:0:442765690 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۲:۳۱:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۲:۳۱:۲۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن