مشخصات بازیکن
Camel :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.210.0.148 :آیپی
STEAM_1:0:419850334 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۳:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۳:۴۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن