مشخصات بازیکن
?????? ?? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.145.228 :آیپی
STEAM_1:0:485779757 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۲:۲۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن