مشخصات بازیکن
Miki :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.220.242 :آیپی
STEAM_1:0:449022184 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۳:۲۴:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۳:۲۴:۴۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن