مشخصات بازیکن
Oo MgAnJi oO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.202.103.54 :آیپی
STEAM_1:0:169398842 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Dashtan Name Bad :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۴:۰۸:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۴:۰۸:۴۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن