مشخصات بازیکن
?FAKE ? ANGEL? | Pvpro.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.219.122 :آیپی
STEAM_1:1:2802579 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۴:۵۶:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۴:۵۶:۴۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن