مشخصات بازیکن
40kg kid :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.239.70.116 :آیپی
STEAM_1:1:453095488 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۵:۳۳:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۳:۰۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن