مشخصات بازیکن
[H]smd[Y]982 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.250.17.147 :آیپی
STEAM_1:1:167403079 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۵:۵۳:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۶:۲۳:۳۱ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن