مشخصات بازیکن
?j :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.65.254.7 :آیپی
STEAM_1:0:172723448 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۹:۴۹:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۹:۴۹:۲۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن