مشخصات بازیکن
Dj Milad Pic swap.gg :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.86.18 :آیپی
STEAM_1:1:427485380 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۲۰:۰۷:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۰:۰۷:۲۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن