مشخصات بازیکن
???????????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.161.116.237 :آیپی
STEAM_1:0:175171379 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۳۹:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۰:۳۹:۵۱ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن