مشخصات بازیکن
BETA :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
192.15.137.208 :آیپی
STEAM_1:0:430838459 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۴۰:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۰:۴۰:۱۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن