مشخصات بازیکن
s3lfish :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.197.19 :آیپی
STEAM_1:0:426096785 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۲۱:۵۱:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۲۲:۲۱:۱۱ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن