مشخصات بازیکن
Ar??n C??T?n :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.129.161 :آیپی
STEAM_1:0:441484751 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۲۱:۵۲:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲۱:۵۲:۵۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن