مشخصات بازیکن
unknown :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.219.122 :آیپی
STEAM_1:1:2125317 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۴:۵۷:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۴:۵۷:۳۶ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن