مشخصات بازیکن
SIJAL :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.19.77 :آیپی
STEAM_1:0:423875697 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۶:۴۲:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۶:۴۲:۰۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن