مشخصات بازیکن
AsP- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.1.134 :آیپی
STEAM_1:0:218480889 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۳:۳۱:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۳:۳۱:۲۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن