مشخصات بازیکن
TOMAS ???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.214.36.11 :آیپی
STEAM_1:1:206323732 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۲:۴۳:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۱۲:۴۳:۲۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن