مشخصات بازیکن
^AM$^ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.73.221 :آیپی
STEAM_1:1:164698512 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۷:۴۶:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۱۷:۴۶:۴۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن