مشخصات بازیکن
????????????_???????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.223.102 :آیپی
STEAM_1:1:452925711 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۲۲:۵۷:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۲۲:۵۷:۴۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن