مشخصات بازیکن
nOGod :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.4.240 :آیپی
STEAM_1:0:220039541 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۰:۱۶:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۰۰:۱۶:۰۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن