مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:229048948 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۱:۴۵:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۱:۴۵:۲۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن