مشخصات بازیکن
?Nade King? | Pvpro.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.196.200 :آیپی
STEAM_1:0:420249491 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۲:۴۸:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۲:۴۸:۲۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن