مشخصات بازیکن
R. :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.150.22 :آیپی
STEAM_1:1:66222129 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۱:۴۳:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۱:۴۳:۱۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن