مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.208.208 :آیپی
STEAM_1:1:31559565 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۱:۴۹:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۱:۴۹:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن