مشخصات بازیکن
TiMaTiC :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.209.43.252 :آیپی
STEAM_1:1:443131723 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
hyperscroll :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸:۲۹:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸:۳۹:۲۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن