مشخصات بازیکن
MRN_killer :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.159.243 :آیپی
STEAM_1:0:435558482 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۹:۳۹:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۹:۳۹:۵۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن