مشخصات بازیکن
Mamad :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.23.113.16 :آیپی
STEAM_1:0:240326256 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۱:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۳:۴۱:۲۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن