مشخصات بازیکن
M-h :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.177.108.11 :آیپی
STEAM_1:0:147370899 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ata :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۲:۵۵:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۲۲:۵۵:۵۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن