مشخصات بازیکن
**(PRADO)** :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.68.99 :آیپی
STEAM_1:1:275738175 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
ignoring admin :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۱:۲۹:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۱:۳۳:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن