مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
158.58.40.136 :آیپی
STEAM_1:0:178541341 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۰۱:۳۵:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۰۱:۳۵:۳۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن