مشخصات بازیکن
ErfanBHD :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.48.101 :آیپی
STEAM_1:1:426733704 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۱۰:۴۰:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۰:۴۰:۳۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن