مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.208.141 :آیپی
STEAM_1:1:220197993 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۲۰:۰۳:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۲۰:۰۳:۵۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن