مشخصات بازیکن
Ma?T?? D?# fps 20 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.113.213 :آیپی
STEAM_1:0:427477655 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۰۰:۰۶:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۰۰:۰۶:۲۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن