مشخصات بازیکن
hacked dota2bestyolo.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.103.146 :آیپی
STEAM_1:0:154441810 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۲:۰۳:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۲:۰۳:۱۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن