مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:186897815 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳:۴۶:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۴۶:۳۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن