مشخصات بازیکن
f?anciXXX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.112.27 :آیپی
STEAM_1:0:113278677 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۶:۰۳:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۶:۰۳:۵۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن