مشخصات بازیکن
????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
89.45.114.121 :آیپی
STEAM_1:0:152523690 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۲۱:۰۷:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۱:۰۷:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن