مشخصات بازیکن
[M] - O ] V 3 [ R | L ] O R [ D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.202.133.99 :آیپی
STEAM_1:0:456861373 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷:۵۳:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۷:۵۳:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن