مشخصات بازیکن
**** ?? ????? ?? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.240.158 :آیپی
STEAM_0:1:458922569 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Dashtan Name Bad :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷:۵۶:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۷:۵۶:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن