مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.215.2.71 :آیپی
STEAM_1:0:178541341 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۸:۰۴:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن