مشخصات بازیکن
Monster-COD BO4 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.74.108.164 :آیپی
STEAM_1:0:88908141 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
ignoring admin' :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۳:۴۲:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۳:۴۴:۰۸ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن