مشخصات بازیکن
Buyka FZR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.214.49.112 :آیپی
STEAM_1:0:455982642 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۰:۰۱:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۰:۰۱:۱۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن