مشخصات بازیکن
mmd_pro_plus :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.235.15.56 :آیپی
STEAM_1:0:456335655 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۳:۱۷:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۳:۱۷:۱۱ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن