مشخصات بازیکن
? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.133.118 :آیپی
STEAM_1:0:458984563 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۱:۰۴:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۵:۰۴:۱۱ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن