مشخصات بازیکن
sarzamin :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.165.198 :آیپی
STEAM_1:1:444089044 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۴:۴۷:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۸:۴۷:۰۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن