مشخصات بازیکن
M???MM?? M???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.137.182 :آیپی
STEAM_1:1:129213591 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۶:۲۶:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۰:۲۶:۵۳ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن